Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน , 27/10/2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงเวลา 0..


ของดส่งเอกสารการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย , 26/10/2565

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ตลอดจนลดการใช้กระดาษตามโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจึงของดส่งเอกสารการเรียกเก็..


ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 , 16/11/2564

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย และการไฟฟ้าจะดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา Gas Insulated Switchgear ของสถานีไฟฟ้า..


ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2564 , 01/10/2564

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และจะดำเนินการ..


ลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ , 05/02/2564

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจะลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปาของผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ แบบกระดาษ ที่ส่งให้กับผู้ใ..


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว , 28/01/2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำของประปาผลิตชุดที่ 3 และ 4 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00-04.00 น. ซึ่งจะท..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 , 20/01/2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ซึ่งจะทำให้ส่วนงานต่..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง ผลการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 26/11/2563

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวั..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 05/11/2563

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงว..