Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวกิจกรรม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมและวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ (พระสงฆ์จำนวน 9 รูป)

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดำหัวผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดำหัวรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัย มหาเอก

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดำหัวรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี