Tel. +66 5394 3161   |

เอกสารเผยแพร่

คู่มือการขออนุมัติรูปแบบรายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือการขออนุมัติการใช้พื้นที่ดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกำจัดน้ำเสีย
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการกำหนดการทิ้งน้ำเสียออกจากส่วนงาน
ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2555 (อัตราการใช้ไฟฟ้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2555 (อัตราการใช้น้ำประปาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2558 (อัตราการใช้และให้บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของข้าราชการ
แบบฟอร์มขอทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ใบสมัครพนักงานส่วนงาน
แบบฟอร์มการยืมเงินทดรอง
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร