Tel. +66 5394 3161   |

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 สายงาน โดยงานบริการสวัสดิการได้ย้ายไปสังกัดกองบริหารงานบุคคล

การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบ เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้วยการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในลักษณะงาน/โครงการตามข้อกำหนด ใหม่ของสำนัก งบประมาณ โดยวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สามารถติดตามกำกับควบคุมและประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ นำมาปรับปรุง แก้ไข กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้แน่ ชัดว่ามีลักษณะอย่างไร มีหน้าที่บริการอะไร ให้แก่ใครบ้าง

พ.ศ. 2551

เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามความในมาตรา 25(7) ประกอบกับมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 แบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อกองสวัสดิการ เป็น กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

พ.ศ. 2521

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) มีบันทึกที่ ทม 0202/22481 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2521 ให้กองสวัสดิการ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน คือ

1. งานออกแบบและก่อสร้าง
2. งานบริการสวัสดิการ
3. งานอาคารสถานที่
4. งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
5. งานธุรการ

พ.ศ. 2509

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 กันยายน 2509 แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กอง โดยกองสวัสดิการแบ่งเป็น 5 แผนก คือ (1) แผนกบริการ (2) แผนกบริการโภชนา (3) แผนกอาคารสถานที่ (4) แผนกช่าง และ (5) แผนกกีฬาและบันเทิง

พ.ศ. 2507

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2507 ให้สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 2/2507 ลงวันที่ – มิถุนายน 2507 ให้กองสวัสดิการเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี (เป็นการภายใน)

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นพัฒนางานบริการ และจัดการระบบกายภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด”


พันธกิจ

 1. การบริหารด้านออกแบบ ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
 2. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การให้บริการสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เชิงรุก : ชี้นำการพัฒนาการทำนุบำรุง / ศิลปวัฒนธรรม / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค : การพัฒนาพื้นที่การศึกษา / ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย

 • พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มีลักษณะ สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus) เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน และการวิจัย
 • ดำเนินการควบคุม ออกแบบ และพัฒนาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดำเนินการควบคุม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเรื่อง น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจัดการขยะ และระบบกำจัดของเสีย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนโยบาย

 1. พัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สงบ เขียว ร่มรื่น (Green and Clean Campus)
 2. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเฉพาะทาง มาใช้ในการออกแบบ การควบคุม ตรวจสอบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และเครื่องจักรกลให้เป็นปัจจุบัน
 3. พัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. ดำเนินการรักษาสภาพทางด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
 2. ดำเนินการบริการระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ สิ่งก่อสร้างให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ : กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค