รายงานค่าโทรศัพท์ส่วนงาน ประจำปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานค่าโทรศัพท์ส่วนงาน ประจำปี 2567

ลำดับ เดือน รวมเป็นเงิน (บาท)
1 มกราคม 103,009.97
2 กุมภาพันธ์ 76,514.95
3 มีนาคม 78,422.44
4 เมษายน 65,776.11
5 พฤษภาคม 68,376.28