รายงานการจัดเก็บขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2567


การจัดเก็บขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลิตร/วัน บาท/เดือน
1. กลุ่มคณะ สถาบัน
1. คณะการสื่อสารมวลชน 1,500 1,500
2. คณะบริหารธุรกิจ 1,000 1,500
3. คณะมนุษยศาสตร์ 2,800 3,000
4. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2,000 2,000
5. คณะวิจิตรศิลป์ 2,000 2,000
6. คณะวิทยาศาสตร์ 2,000 2,000
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,800 3,000
8. คณะศึกษาศาสตร์ 3,500 400
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,000 1,500
10. คณะสังคมศาสตร์ 2,600 2,200
11. คณะเกษตรศาสตร์ 3,600 4,000
12. คณะเศรษฐศาสตร์ 1,000 1,500
13. บัณฑิตวิทยาลัย 650 650
14. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 1,500 1,500
15. สถาบันภาษา 650 650
16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 650 650
17. สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 650 650
18. สำนักทะเบียนและประมวลผล 500 650
19. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 800 1,000
20. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 100 200
21. สำนักหอสมุด 1,200 2,000
2. กองพัฒนานักศึกษา 25,054
3. บ้านพัก 4,220
4. อาคารอื่นๆ
1. ปตท 200 200
2. สมาคมศิษย์เก่า 200 200
3. ธนาคารออมสิน (อาคาร S1 สนง.บริหารจัดการทรัพย์สิน) 200 2,200
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 200 200
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,500 200
6. ที่ทำการไปรษณีย์ 600 200
7. ตลาดร่มสัก 100 4,000
8. สำนักงานบริการวิชาการ 200 600
9. ร้านอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัย 200 100
10. ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น สาขา 4539 มช. 200
11. ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ร้าน 5,400
5. ส่วนกลาง 18,130
รวมเป็นเงิน 92,614