Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ EP010110
08/08/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานช่าง อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จีงมีความประสงค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220808_พนง.ช่าง รายชื่อ.pdf