Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร
22/07/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง รับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ดังกล่าว มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่า      สละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20220722_ผลคัดเลือกวิศวะ.pdf