Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเรื่อง บทบาทและหน้าที่ในการทำงานของบุคลากร ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและการประกันอุบัติเหตุ
22/06/2561กองอาคารสถานที่จัดโครงการสัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่ในการทำงานของบุคลากร ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและการประกันอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาของตนเอง เพื่อให้เกิดหลักในการพัฒนางานตามหลักค่านิยมสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งการสัมมนาเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.61 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย.61 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท โดยมีรองศาสตร์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมเกียติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในสัมมนา พร้อมทั้ง วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และตัวแทนจากบริษัทประกันภัย
ภาพประกอบข่าว :