Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENGบริการของเรา

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะ เพื่อรองรับการใช้งานของทุกส่วนงาน คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในด้านการพักอยู่อาศัย ด้านระบบกายภาพ ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด และไร่แม่เหียะ รวมทั้งครอบคลุมถึงทุกอาอาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน/ปฏิบัติการ พื้นที่เพาะปลูก และถนน

งานธุรการ

สนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น งานด้านสารบรรณ งานสัญญา งานบุคคล งานการเงิน งานคอมพิวเตอร์และบัญชี งานพัสดุ งานข้อมูลสถิติ งานเลขานุการ งานโต้ตอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน

อาคารสถานที่

ออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์จัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานผลิตและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำ ทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและก่อสร้าง

รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด

ไฟฟ้า

ควบคุม ดูแล จัดการระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์

จัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอยและไร่แม่เหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้ง ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง

ช่างยนต์และบูรณะ

ตรวจสอบ บำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง รั้ว และที่พักอาศัยส่วนกลาง

ผลิตน้ำประปา

ผลิต จ่ายน้ำประปาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เก็บกักน้ำดิบที่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและบ่อพัก ระบบน้ำบาดาล และชุดผลิตน้ำประปา

ประปาซ่อมบำรุง

จัดการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอย และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง

กำจัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย และระบบแนวท่อน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล แนวท่อน้ำเสีย บ่อสูบ บ่อพัก บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คอมพิวเตอร์

จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย และผู้ขอใช้ร่วม โดยเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ เพื่อรวบรวมการใช้ พร้อมทั้งแจ้งยอดการชำระเงิน ให้ผู้ใช้นำเงินไปชำระที่กองคลัง

เกี่ยวกับเรา

การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบ เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้วยการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในลักษณะงาน/โครงการตามข้อกำหนด ใหม่ของสำนัก งบประมาณ โดยวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพิ่มเติม ...
About Images
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 , 16/11/2564

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย และการไฟฟ้าจะดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา Gas Insulated Switchgear ของสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดในประกาศดับไฟ จึงขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความ..ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2564 , 01/10/2564

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และจะดำเนินการทดสอบระบบป้องกันทางไฟฟ้า จึงขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวันอาทิตย..ลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ , 05/02/2564

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจะลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปาของผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ แบบกระดาษ ที่ส่งให้กับผู้ใช้เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย..พิธีทำบุญกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่​ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ได้จัดพิธีทำบุญกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ​ณ​ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ชั้น 2 โดยมี รองอธิการบดี รองศ..

20/05/2565

งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2564

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาล..

13/09/2564

งานเลี้ยงกษียณอายุราชการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้จัดงานเลี้ยงแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
"จากใจถึงดวงใจ มั่นสายใยที่ผูกพัน" ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2563

21/09/2563

[27/06/2565] ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


[22/06/2565] รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย


[31/05/2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP010100


[03/05/2565] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน


[08/04/2565] ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน