Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บริการของเรา

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะ เพื่อรองรับการใช้งานของทุกส่วนงาน คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในด้านการพักอยู่อาศัย ด้านระบบกายภาพ ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด และไร่แม่เหียะ รวมทั้งครอบคลุมถึงทุกอาอาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน/ปฏิบัติการ พื้นที่เพาะปลูก และถนน

งานธุรการ

สนับสนุนงานด้านธุรการ เช่น งานด้านสารบรรณ งานสัญญา งานบุคคล งานการเงิน งานคอมพิวเตอร์และบัญชี งานพัสดุ งานข้อมูลสถิติ งานเลขานุการ งานโต้ตอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน

อาคารสถานที่

ออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์จัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานผลิตและดูแล บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำ ทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและก่อสร้าง

รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด

ไฟฟ้า

ควบคุม ดูแล จัดการระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์

จัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอยและไร่แม่เหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้ง ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง

ช่างยนต์และบูรณะ

ตรวจสอบ บำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง รั้ว และที่พักอาศัยส่วนกลาง

ผลิตน้ำประปา

ผลิต จ่ายน้ำประปาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เก็บกักน้ำดิบที่อ่างเก็บน้ำอ่างแก้วและบ่อพัก ระบบน้ำบาดาล และชุดผลิตน้ำประปา

ประปาซ่อมบำรุง

จัดการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ฝั่งเชิงดอย และไร่แมีเหียะ ตลอด 24 ชั่วโมง

กำจัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย และระบบแนวท่อน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ และไร่แม่เหียะทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล แนวท่อน้ำเสีย บ่อสูบ บ่อพัก บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คอมพิวเตอร์

จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย และผู้ขอใช้ร่วม โดยเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ เพื่อรวบรวมการใช้ พร้อมทั้งแจ้งยอดการชำระเงิน ให้ผู้ใช้นำเงินไปชำระที่กองคลัง

เกี่ยวกับเรา

การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย จากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบ เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้วยการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในลักษณะงาน/โครงการตามข้อกำหนด ใหม่ของสำนัก งบประมาณ โดยวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพิ่มเติม ...
About Images
ประกาศ! ปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ , 05/08/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. ส่งผลทำให้พื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และหอพักในกำกับสวนดอก ไม่สามารถใช้งาน..ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย , 05/07/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จำนวน 79,980,000.00 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , 10/05/2562

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพท..พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562 “วันวานที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภู..

30/09/2562

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน" ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน" วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป

VDO : 23/09/2562

โครงการสัมมนา เรื่อง แผนการทำงาน Smart Office วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มบูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แผนการทำงาน Smart Office  วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มบูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณู..

19/08/2562

[16/10/2562] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


[11/10/2562] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)


[11/10/2562] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างไฟฟ้า)


[23/09/2562] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์


[17/09/2562] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ช่างยนต์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สถาบันนโยบายสาธารณะ
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
 • กองแผนงาน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี