Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล)
13/06/2566      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล) อัตราจ้างเดือนละ 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว และปรากฎว่ามีผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดลือก จำนวน 3 ราย 
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง 313 ชั้น 3อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามรายละเอียดดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20230613_img034.pdf