Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP010100
31/05/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จีงมีความประสงค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ข้างต้น เข้ารับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220531_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิศวกร.pdf