Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
03/05/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ดังกล่าว มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่า      สละสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20220503_จนท.สนง. บรรจุ.pdf