Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา การปรับปรุงโครงสร้างของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
27/12/2560กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ โดยมี รศ.ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี นายนิคม บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เป็นวิทยากร จัดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.60 ณโรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ 
ภาพประกอบข่าว :