ข่วงวัฒนธรรม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 มนุษยศาสตร์ขันโตกสัมพันธ์ ข่วงวัฒนธรรม 15/07/2567-17/05/2567 16:30-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
2 โครงการส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (Songkran Festival) ข่วงวัฒนธรรม 08/04/2567-09/04/2567 08:00-08:00 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ อนุมัติ
3 Holi Festival ข่วงวัฒนธรรม 24/03/2567-25/03/2567 08:00-14:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
4 แห่พระพุทธรูป (วัดผาลาด) ข่วงวัฒนธรรม 24/02/2567 08:00-20:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
5 Arch Fest 2023 ข่วงวัฒนธรรม 13/02/2567-18/02/2567 08:00-22:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
6 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลประจำปี 2566 ข่วงวัฒนธรรม 02/12/2566 12:00-22:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
7 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ข่วงวัฒนธรรม 08/11/2566-12/11/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
8 ตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 01/10/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
9 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 24/09/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
10 Equality Unleashed:Embracing Equality ข่วงวัฒนธรรม 30/06/2566 16:30-17:00 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อนุมัติ
11 บายศรีสู่ขวัญ ข่วงวัฒนธรรม 09/06/2566 12:00-21:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ