สวนปาล์ม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง สวนปาล์ม 11/06/2567 08:00-11:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ สวนปาล์ม 07/04/2567 18:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
3 การแสดงละคร สวนปาล์ม 05/03/2566-14/03/2566 16:30-21:00 นักศึกษา วิชากำกับ คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
4 workshop สวนปาล์ม 27/07/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
5 workshop สวนปาล์ม 29/06/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหอพัก สวนปาล์ม 10/06/2565 09:00-15:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ