สันเขื่อนอ่างแก้ว
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต สันเขื่อนอ่างแก้ว 28/03/2567 07:00-09:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
2 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 สันเขื่อนอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
3 พิธีตักน้ำอ่างแก้ว (พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์) สันเขื่อนอ่างแก้ว 15/11/2566-16/11/2566 05:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
4 จัดทำคลิปวิดิโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ สันเขื่อนอ่างแก้ว 24/06/2566 10:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
5 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ สันเขื่อนอ่างแก้ว 10/02/2566 15:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
6 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ สันเขื่อนอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
7 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 16 สันเขื่อนอ่างแก้ว 17/02/2565 16:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
8 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ สันเขื่อนอ่างแก้ว 18/02/2564 17:00-21:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ