ศาลาธรรม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2567 ศาลาธรรม 20/09/2567 07:00-13:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
2 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 01/07/2567-05/07/2567 06:00-20:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 ผ้าป่า ศาลาธรรม 13/06/2567-15/06/2567 07:00-16:30 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
4 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ศาลาธรรม 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 ถ่ายทำวิดีทัศน์นำเชียร์บทเพลง มั่นรัก มช. ศาลาธรรม 05/06/2567 14:00-16:00 คณะนิติศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 ถ่ายรูปโปรโมทรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา2567 ศาลาธรรม 18/05/2567 06:00-12:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 พิธีมอบเครื่องราชย์ ศาลาธรรม 10/05/2567-14/05/2567 06:00-18:00 กองบริหารงานบุคคล อนุมัติ
8 งานดำหัว ศาลาธรรม 25/04/2567-26/04/2567 06:00-18:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
9 ทำบุญ ศาลาธรรม 17/04/2567-19/04/2567 07:00-17:00 ชมรมรัตตัญญู อนุมัติ
10 AUN AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม 08/04/2567-10/04/2567 08:00-17:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
11 กิจกรรม AUN - AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม 05/04/2567-07/04/2567 12:00-14:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
12 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาธรรม 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
13 สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 12/02/2567-21/02/2567 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
14 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาธรรม 11/02/2567 14:00-19:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
15 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 27/01/2567-28/01/2567 08:00-22:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
16 สื่อวิดิทัศน์สำหรับผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/12/2566 05:00-15:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
17 วางของพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 13/11/2566-16/11/2566 13:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
18 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 21/09/2566 07:00-13:00 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
19 โครงการบวชเนกขัมจาริณีฯ ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 11/08/2566 06:00-12:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อนุมัติ
20 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 19/07/2566-20/07/2566 07:00-16:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
21 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ศาลาธรรม 28/06/2566-29/06/2566 09:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
22 จัดทำคลิปวีดีโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ ศาลาธรรม 24/06/2566 13:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
23 โครงการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 17/06/2566 12:30-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
24 รับน้องรถไฟ ศาลาธรรม 02/06/2566-03/06/2566 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
25 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 20/05/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
26 โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช. มข. ครั้งที่ 31 ศาลาธรรม 30/04/2566-01/05/2566 08:30-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
27 ถ่ายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ศาลาธรรม 07/04/2566-08/04/2566 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
28 นิทรรศการและเสวนาเรื่อง “เก่า - ใหม่ เปิงใจ๋สล่าล้านนา” ศาลาธรรม 17/03/2566-19/02/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
29 งานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาธรรม 12/03/2566 03:00-15:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
30 คืนสู่เหย้าชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ศาลาธรรม 18/02/2566-19/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สมช อนุมัติ
31 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ศาลาธรรม 08/02/2566-14/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
32 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 26/01/2566 06:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
33 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 24/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
34 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 22/01/2566-23/01/2566 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
35 พิธีให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ศาลาธรรม 09/01/2566 08:30-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
36 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 2565 ศาลาธรรม 16/12/2565-22/12/2565 00:00-23:59 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
37 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาธรรม 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
38 ทำบุญให้คณาจารย์และเพื่อนที่ล่วงลับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ ศาลาธรรม 25/11/2565 06:00-13:30 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
39 cmu marathon ศาลาธรรม 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
40 สานสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับคณะสื่อสารมวลชน ศาลาธรรม 23/09/2565 17:00-22:00 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
41 งานเกษียณ ศาลาธรรม 16/09/2565-19/09/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
42 โครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/09/2565-11/09/2565 08:00-17:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
43 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 24/08/2565-27/08/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
44 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
45 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
46 งานรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 23/08/2565-26/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
47 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาลาธรรม 17/08/2565-19/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
48 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
49 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
50 กิจกรรมวันแม่ ศาลาธรรม 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
51 บวชเนกขัมมะ ศาลาธรรม 10/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
52 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
53 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
54 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
55 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
56 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 26/07/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
57 พิธีถวายพระพร ศาลาธรรม 26/07/2565-28/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
58 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 21/07/2565-25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
59 พิธีมอบทุนการศึกษา ศาลาธรรม 11/07/2565 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
60 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 24/06/2565-28/06/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
61 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
62 จัดเตรียมงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 22/06/2565 13:00-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
63 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทุนการศึกษา ศาลาธรรม 30/04/2565 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
64 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ศาลาธรรม 23/03/2565-24/03/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
65 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ศาลาธรรม 15/02/2565-22/02/2565 08:00-16:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
66 งานแถลงข่าว และแสดงผลงานวิจัย ศาลาธรรม 07/02/2565 10:00-16:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
67 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
68 งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ศาลาธรรม 12/01/2565-13/01/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
69 งานแถลงข่าว พิธีลงนาม ศาลาธรรม 09/09/2564 17:00-20:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
70 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 06/07/2564 00:00-00:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
71 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ศาลาธรรม 07/06/2564-08/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
72 พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ศาลาธรรม 01/06/2564-02/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
73 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 28/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
74 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 21/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
75 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 07/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
76 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
77 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 10/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
78 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 08/03/2564-09/03/2564 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
79 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 03/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
80 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 24/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
81 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
82 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ ศาลาธรรม 17/02/2564-23/02/2564 08:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
83 งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มช. ศาลาธรรม 19/01/2564-20/01/2564 09:00-23:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
84 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 03/12/2563-04/12/2563 08:00-16:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
85 งานเลี้ยงค่ายอาสา ศาลาธรรม 09/10/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
86 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณสมาชิกสหกรณ์ ศาลาธรรม 03/10/2563 00:00-00:00 สหกรณ์ อนุมัติ
87 การฝึกสมาธิ ศาลาธรรม 23/09/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
88 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 29/06/2563 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
89 งาน 55 ปี มช. ศาลาธรรม 31/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
90 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 27/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
91 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ