Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
29/02/2567                 ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5  มกราคม 2567  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4010212 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 26  มกราคม 2567  นั้น
                 บัดดี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
มารายงานตัวได้ที่ งานธุรการ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
ไฟล์แนบ : 20240229_img051.pdf