คณะสื่อสารมวลชน


รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา คณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 - 2567 :
ลำดับ เดือน 2566 2567
รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
1 มกราคม 1,287 41.52 62.06 1,533 49.45 72.30
2 กุมภาพันธ์ 968 34.57 51.52 1,496 48.26 70.35
3 มีนาคม 718 23.16 34.62 1,874 60.45 88.38
4 เมษายน 707 23.57 35.23 1,645 54.83 80.28
5 พฤษภาคม 781 25.19 38.11 0 0.00 0.00
6 มิถุนายน 963 32.10 45.02 0 0.00 0.00
7 กรกฎาคม 1,385 44.68 64.66 0 0.00 0.00
8 สิงหาคม 1,359 43.84 63.26 0 0.00 0.00
9 กันยายน 1,157 38.57 56.06 0 0.00 0.00
10 ตุลาคม 1,519 49.00 71.43 0 0.00 0.00
11 พฤศจิกายน 1,403 46.77 68.17 0 0.00 0.00
12 ธันวาคม 1,712 55.23 80.15 0 0.00 0.00
รายงานปริมาณการใช้น้ำประปาย้อนหลัง