รายงานสรุปข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน โซน ทำรายการ
1 คณะมนุษยศาสตร์ สวนสัก
2 คณะศึกษาศาสตร์ สวนสัก
3 คณะวิจิตรศิลป์ สวนสัก
4 คณะสังคมศาสตร์ สวนสัก
5 คณะวิทยาศาสตร์ สวนสัก
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวนสัก
7 คณะเกษตรศาสตร์ สวนสัก
8 คณะบริหารธุรกิจ สวนสัก
9 คณะเศรษฐศาสตร์ สวนสัก
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สวนสัก
11 คณะสื่อสารมวลชน สวนสัก
12 คณะรัฐศาสตร์ สวนสัก
13 คณะนิติศาสตร์ สวนสัก
14 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ สวนสัก
15 บัณฑิตวิทยาลัย สวนสัก
16 สถาบันภาษา สวนสัก
17 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เชิงดอย) สวนสัก
18 ศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา สวนสัก
19 สำนักหอสมุด สวนสัก
20 สถาบันวิจัยสังคม สวนสัก
21 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสัก
22 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนสัก
23 หอพัก 40 ปี สวนสัก
24 สำนักงานหอพัก (หอพักชาย-หญิง) สวนสัก
25 หอพักสีชมพู สวนสัก
26 โรงบาลสัตว์เล็ก คณะสัตว์แพทย์ สวนสัก
27 สำนักทะเบียนและประมวลผล สวนสัก
28 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สวนสัก
29 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สวนสัก
30 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สวนสัก
31 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สวนสัก
32 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร สวนสัก
33 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สวนสัก
34 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสัก
35 โครงการหลวง สวนสัก
36 CDCE โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาชุมชนฯ สวนสัก
37 โรงเรียนสาธิต สวนสัก
38 วิทยาลัยนานาชาติ สวนสัก
39 หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม สวนสัก
40 มิเตอร์ส่วนกลาง (เชิงดอย) สวนสัก
41 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัก
42 เรือนรับรองอ่างแก้ว สวนสัก
43 คณะแพทยศาสตร์ สวนดอก
44 คณะทันตแพทย์ สวนดอก
45 คณะเภสัชศาสตร์ สวนดอก
46 คณะเทคนิคการแพทย์ สวนดอก
47 คณะพยาบาลศาสตร์ สวนดอก
48 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สวนดอก) สวนดอก
49 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม สวนดอก
50 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอก
51 สำนักบริการวิชาการ สวนดอก
52 หน่วยบำบัดน้ำเสีย สวนดอก
53 ศูนย์ศรีพัฒน์ สวนดอก
54 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (แม่เหียะ) แม่เหียะ
55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( แม่เหียะ ) แม่เหียะ
56 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) แม่เหียะ
57 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ ) แม่เหียะ
58 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (แม่เหียะ) แม่เหียะ
59 ศูนย์สัตว์ทดลอง (แม่เหียะ) แม่เหียะ
60 สำนักงานหอพัก (หอพักแม่เหียะ) แม่เหียะ
61 ศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา(แม่เหียะ) แม่เหียะ
62 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ แม่เหียะ
63 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม่เหียะ
64 มิเตอร์ส่วนกลาง (แม่เหียะ) แม่เหียะ
65 สถาบันนโยบายสาธารณะ แม่เหียะ