รายงานสรุปข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ประเภท ทำรายการ
1 คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
2 คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
3 คณะศึกษาศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
4 คณะวิจิตรศิลป์ ส่วนงานวิชาการ
5 คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
6 คณะสังคมศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
7 คณะเศรษฐศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
8 คณะรัฐศาสตร์ฯ ส่วนงานวิชาการ
9 คณะบริหารธุรกิจ ส่วนงานวิชาการ
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
11 คณะการสื่อสารมวลชน ส่วนงานวิชาการ
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
13 คณะนิติศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
14 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ ส่วนงานวิชาการ
15 บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
17 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนงานวิชาการ
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนงานวิชาการ
19 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ส่วนงานวิชาการ
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) ส่วนงานวิชาการ
21 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 หอพักนักศึกษาชาย
22 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 หอพักนักศึกษาชาย
23 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 หอพักนักศึกษาชาย
24 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 หอพักนักศึกษาชาย
25 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 หอพักนักศึกษาชาย
26 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 หอพักนักศึกษาชาย
27 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 หอพักนักศึกษาชาย
28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 หอพักนักศึกษาหญิง
29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 หอพักนักศึกษาหญิง
30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 หอพักนักศึกษาหญิง
31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 หอพักนักศึกษาหญิง
32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 หอพักนักศึกษาหญิง
33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 หอพักนักศึกษาหญิง
34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 หอพักนักศึกษาหญิง
35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 หอพักนักศึกษาหญิง
36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 หอพักนักศึกษาหญิง
37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 หอพักนักศึกษาหญิง
38 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) หอพักนักศึกษาในกำกับ
39 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) หอพักนักศึกษาในกำกับ
40 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) หอพักนักศึกษาในกำกับ