รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง : คณะบริหารธุรกิจ


รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 - 2566

ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2567

รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 - 2566 :
ลำดับ เดือน 2564 2565 2566
หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท)
1 มกราคม 23,930.32 87,654.37 21,703.50 66,217.40 33,045.39 150,517.33
2 กุมภาพันธ์ 36,479.75 137,608.91 17,820.31 56,615.69 42,450.14 205,365.93
3 มีนาคม 62,130.44 242,811.97 29,428.17 101,904.29 56,531.87 283,962.26
4 เมษายน 26,333.56 96,491.43 26,832.98 83,842.73 38,436.60 182,491.80
5 พฤษภาคม 32,054.69 121,551.38 30,837.85 106,984.58 39,267.07 163,576.03
6 มิถุนายน 34,086.06 129,997.42 50,237.34 193,024.69 53,053.57 237,497.56
7 กรกฎาคม 27,625.35 104,639.30 51,463.97 190,369.23 63,690.98 287,879.39
8 สิงหาคม 29,780.96 112,527.36 53,219.87 203,788.62 51,236.99 231,343.39
9 กันยายน 26,480.37 100,924.63 56,161.66 256,945.92 59,143.41 223,797.52
10 ตุลาคม 21,911.25 79,428.28 48,722.69 211,916.41 51,103.89 186,270.21
11 พฤศจิกายน 27,769.54 95,503.24 41,319.35 181,919.52 46,551.79 170,071.11
12 ธันวาคม 18,698.97 56,074.15 39,407.36 167,727.22 44,012.32 155,967.05