ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
เมษายน 2567 มีนาคม 2567
1 บัณฑิตวิทยาลัย 237 802 26.73 112.80 83.49
2 คณะวิทยาศาสตร์ 3,445 10,998 366.60 106.42 97.60
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 683 1,645 54.83 80.28 88.38
4 คณะศึกษาศาสตร์ 2,017 3,410 113.67 56.35 41.89
5 คณะเกษตรศาสตร์ 1,969 2,431 81.03 41.15 42.38
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 847 962 32.07 37.86 35.76
7 คณะมนุษยศาสตร์ 3,529 3,834 127.80 36.21 19.38
8 คณะนิติศาสตร์ 1,119 1,104 36.80 32.89 16.22
9 คณะสังคมศาสตร์ 1,373 1,066 35.53 25.88 28.27
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 176 112 3.73 21.21 12.98
11 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,759 760 25.33 14.40 14.89
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,809 1,796 59.87 12.45 19.02
13 คณะบริหารธุรกิจ 2,733 962 32.07 11.73 6.38
14 คณะวิจิตรศิลป์ 1,647 505 16.83 10.22 23.60
15 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,682 513 17.10 10.17 12.47
16 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,253 637 21.23 9.42 9.34
17 คณะการสื่อสารมวลชน 1,391 343 11.43 8.22 11.00
18 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 465 69 2.30 4.95 6.42
19 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,137 61 2.03 1.79 4.48
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 0 0 0.00 0.00 38.12

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
เมษายน 2567 มีนาคม 2567
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 5 160 5.33 1,066.67 220.49
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 9 164 5.47 607.41 166.03
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 8 138 4.60 575.00 129.85
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 9 103 3.43 381.48 137.91
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 245 1,461 48.70 198.78 191.45
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 275 456 15.20 55.27 91.47
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 258 303 10.10 39.15 93.37

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
เมษายน 2567 มีนาคม 2567
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 9 492 16.40 1,822.22 130.16
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 8 425 14.17 1,770.83 129.90
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 9 159 5.30 588.89 165.62
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 9 78 2.60 288.89 149.02
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 197 1,383 46.10 234.01 172.17
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 10 68 2.27 226.67 124.52
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 34 75 2.50 73.53 109.49
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 7 13 0.43 61.90 94.77
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 255 333 11.10 43.53 106.40
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 246 288 9.60 39.02 98.98

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
เมษายน 2567 มีนาคม 2567
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 69 1,080 36.00 521.74 288.54
2 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 167 1,029 34.30 205.39 161.52
3 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 707 3,688 122.93 173.88 179.88