Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

บุคลากร


: 053-943161
: natthavit.k@cmu.ac.th
ณัฐวิทย์ ครูบา


หน่วยงาน :
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

หน้าที่รับผิดชอบ :
  • งานบริหาร การดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ให้คำแนะนำในงานอาคารสถานที่ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย
    ของมหาวิทยาลัยฯ
  • งานวางแผน มอบหมาย การดำเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงติดตาม ประเมินผลของงานอาคารสถานที่
  • งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วย
  • งานการบังคับบัญชาในสายงานให้มีการจัดการตามภาระหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือในการจัดสถานที่กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
  • งานควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดสถานที่งานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา สภาอาจารย์ สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานประชุมประจำเดือนของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
  • งานประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย