Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP010122
29/03/2566ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EO 010122
อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น
       บัดนี้ คฯะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฎว่ามีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค รายละเอียด ตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20230329_img005.pdf