Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล)
27/03/2566ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (สาขาเครื่องกล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท
 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 นั้น
      ในการนี้ กองอาคารสถานที่ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกการทดสอบความรู้ ความสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20230327_img004.pdf